آنتی وبروسها کرم kido را با چه نامی می شناسند؟

Net-Worm.Win32.Kido.iq (Kaspersky Lab) Trojan.Win32.AutoRun.bo (Kaspersky Lab) Mal/ConfInf-A (Sophos) Worm.Autorun-2191 (ClamAV) Worm:Win32/Conficker.B!inf (MS(OneCare)) Win32.HLLW.Autoruner.5601 (DrWeb) Worm.AutoRun.VHG (BitDef7) INF.Conficker.F (VirusBuster) BV:AutoRun-Y [Wrm] (AVAST) Net-Worm.Win32.Kido (Ikarus) Worm/Downadup (AVG) WORM/Conficker.Autorun.Gen (AVIRA) W32.Downadup!autorun (NAV) NseCheckFile2() returned 0x00010018 (Norman) Worm:W32/Downaduprun.A ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید