آنتی وبروسها کرم kido را با چه نامی می شناسند؟

 • Net-Worm.Win32.Kido.iq (Kaspersky Lab)
 • Trojan.Win32.AutoRun.bo (Kaspersky Lab)
 • Mal/ConfInf-A (Sophos)
 • Worm.Autorun-2191 (ClamAV)
 • Worm:Win32/Conficker.B!inf (MS(OneCare))
 • Win32.HLLW.Autoruner.5601 (DrWeb)
 • Worm.AutoRun.VHG (BitDef7)
 • INF.Conficker.F (VirusBuster)
 • BV:AutoRun-Y [Wrm] (AVAST)
 • Net-Worm.Win32.Kido (Ikarus)
 • Worm/Downadup (AVG)
 • WORM/Conficker.Autorun.Gen (AVIRA)
 • W32.Downadup!autorun (NAV)
 • NseCheckFile2() returned 0x00010018 (Norman)
 • Worm:W32/Downaduprun.A [FSE] (FSecure)
 • TROJ_DOWNAD.INF (TrendMicro)
 • INF.Conficker.F (VirusBusterBeta)
/ 0 نظر / 51 بازدید